Individuální, týmové a skupinové supervize

K čemu může supervize být?

Supervizi Vám může poskytnout prostor pro zastavení, zamyšlení nad Vaší vlastní prací, nad Vašimi vztahy s klienty a klientkami, a také nad tím, jak Vám v práci je a jak Vás ovlivňuje. 

S čím Vám může supervize pomoct?

Jak pracuji?

Ve své práci vycházím z postmoderních přístupů  (systemicko-kolaborativně-narativních, přístup zaměřený na řešení). Opírám se o několik klíčových principů:

Ve své supervizní práci kladu důraz na partnerství. Se supervidovanými spolupracuji na rovnocenné úrovni, respektuji jejich názory a zkušenosti a vnímám je stejně důležité jako své vlastní. Během supervizních setkání se snažím vytvořit prostor pro otevřený dialog, kde můžeme sdílet myšlenky a reflexe bez obav a odsuzování. Nepřijímám roli hodnotitelky, kontrolorky ani expertky, která ví všechno, ale spíše se snažím být průvodkyní a podporou na cestě profesního rozvoje.

V supervizi nejsem v pozici odbornice na přinášená témata, ale na vedení dialogu, který podpoří supervidované k využívání vlastních zkušeností a silných stránek. Supervizi chápu jako prostor pro reflexi vlastních přesvědčení a úhlů pohledů, které ovlivňují naši práci a mohou mít vliv na naše interakce s klientkami a klienty. Snažím se klást takové otázky, které otevírají pro toto zamýšlení prostor.

Každá situace je jedinečná, ovlivněná kontextem a kulturou, a má své specifické charakteristiky, které je potřeba respektovat. Existuje mnoho cest a způsobů, jak užitečně přistupovat k jakékoli konkrétní situaci či problému. Nejsem příznivkyní univerzálních “pravd”, ale spíše si cením různých pohledů, přístupů a perspektiv, které mohou pomoci lépe porozumět individuálním potřebám klientů a klientek a také poskytnout supervidovaným cenné nástroje a dovednosti pro jejich praxi.

O mně

Vystudovala jsem psychologii na FF UK a také Policejní akademii. Asi 5 let jsem působila ve školské primární prevenci a vzdělávání pedagogických pracovníků, poté 2 roky jako školní psycholožka. Ze školství jsem odešla do soukromé psychoterapeutické praxe, která je aktuálně těžištěm mé práce. K tomu externě působím v organizaci Nevypusť duši a dobrovolnicky v České asociaci pro psychoterapii v sekci Média.

Supervizi nabízím v rámci svého studia supervize na FHS UK. 

Absolvovala jsem komplexní psychoterapeutický výcvik Terapie v postmoderně (Gaudia, akreditace ČAP) a řadu dalších kurzů v oblasti systemické, narativní terapie a spolupracujícího přístupu v psychoterapii, dále pak v oblasti krizové intervence, motivačních rozhovorů, transakční analýzy aj.

V rámci stáží a dobrovolnictví jsem nahlédla do mnoha organizací a sociálních služeb. Dlouhodobě jsem dobrovolničila v Latě (mentoringový program pro děti a mladé) a v Rozkoši bez rizika. Krátkodobě jsem nakoukla do Denního stacionáře Sananim, Dětského krizového centra, terénních programů Drop Inu a do Bílého kruhu bezpečí. 

Profesní životopis

Vzdělání

Psychoterapeutický výcvik

Praxe

Odborné stáže a dobrovolnictví

Vybrané kurzy a výcviky

Členství v profesních organizacích

Rámec spolupráce

Nabízím individuální, skupinovou a týmovou supervizi pro pomáhající profesionály*ky v sociálních službách, v psychoterapii a v dalších pomáhajících profesích. 

Týmové a skupinové supervize nabízím v Praze a ve Středočeském kraji. Výjimky lze individuálně domluvit. 

Individuální supervize probíhají na adrese Radlická 99, Praha 5 i online.

Supervize nabízím jako součást své praxe v rámci studia supervize na FHS UK.  V rámci své studijní praxe potřebuji ze setkání pořizovat videonahrávku. Nemusíte se ale bát - důležité je, abych byla na videu vidět já, vy/tým tam vůbec být vidět nemusíte. :-) Nahrávky využívám ve své supervizi a pro účely studia (pod vedením doc. Petera Brnuly a doc. Zuzany Havrdové).

Supervize probíhají v rámci podmínek dohodnutého kontraktu mezi supervizorkou, supervidovanými a zadavatelem*kou (je-li), který kromě technických informací (kdo, kde, kdy) zahrnuje také témata, kterých se má supervize týkat, supervizní cíle, ošetření mlčenlivosti apod. Konkrétní znění kontraktu je vždy domlouváno a upřesňováno se zájemkyněmi a zájemci o službu.

Cena činí 900 Kč/hod. Vzhledem k tomu, že jsem ve výcviku, nabízím po omezenou dobu supervizi za cenu, která je nižší než u zkušených supervizorů*ek. Pro zájemce je také možné individuálně domluvit jinou cenu, která bude vyhovovat vašim potřebám a možnostem. Mým cílem je poskytnout Vám podporu a rozvoj, které potřebujete, a zároveň získat užitečné zkušenosti pro svůj výcvik. 

V případě dojezdu mimo Prahu cena obsahuje také cestovné, které obsahuje součet cestovních náhrad a náhrady za čas strávený na cestě.

V případě zájmu či otázek mne kontaktujte.

klaravozechova@gmail.com

tel.: 605 015 244